MỨC LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ THƯỜNG TRÚ, TẠM TRÚ TỪ NGÀY 05/02/2023

Bán nhà mặt tiền quận Bình Tân

Mức lệ phí đăng ký thường trú, tạm trú từ ngày 05/02/2023

Ngày 22/12/2022, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 75/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú.

Theo đó, các khoản lệ phí đăng ký cư trú trước đây thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nay đã được quy định cụ thể:

Đơn vị: Đồng/lần đăng ký

STT Nội dung Mức thu
Trường hợp công dân nộp hồ sơ trực tiếp Trường hợp công dân nộp hồ sơ qua cổng dịch vụ công trực tuyến
1 Đăng kí thường trú 20.000 10.000
2 Đăng kí tạm trú, gia hạn tạm trú (cá nhân, hộ gia đình) 15.000 7.000
3 Đăng kí tạm trú theo danh sách, gia hạn tạm trú theo danh sách 10.000 5.000
4 Tách hộ 10.000 5.000

muc-le-phi-dang-ki-thuong-tru-tam-tru-tu-ngay-05-02-2023-170123308.jpeg (102 KB)

Thông tư 75/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 05/02/2023.

Kể từ ngày 05/02/2023, mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí đăng ký cư trú thực hiện thống nhất theo quy định tại Thông tư này.